close
چت روم
تد کروز : سناتورها به حرفم گوش کنند و به این توافق فاجعه بار رای ندهند